Site icon Gazete32

BAKA’dan Destek Programları

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), Antalya, Burdur ve Isparta’daki kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların stratejik gelişme alanlarında yapacakları araştırma, planlama ve fizibilite ile eğitim çalışmaları için iki destek programına çıktı. 2013 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) ile Teknik Destek (TD) çağrıları için 530 biner TL bütçe ayrıldı. DFD projelerine 25 bin ile 75 bin TL arasında, TD projeleri için de 15 bin TL’ye kadar hibe desteği verilecek. BAKA, Batı Akdeniz’deki kalkınmaya ivme kazandıracak araştırma, planlama ve fizibilite ile eğitim çalışmalarına destek sağlama amacına yönelik olarak 2013 Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) ve Teknik Destek (TD) programı hazırladı. Bugün çağrıya çıkılan desteklerden kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri, üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri ile sivil toplum kuruluşları gibi kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların yararlanabilecek.

DOĞRUDAN FAALİYET KONULARI

Toplam 530.000 TL’lik bütçe ayrılan çağrıda, 25 bin ile 75 bin TL arasında mali destek verilecek DFD faaliyet konuları olarak şunlar belirlendi:

“’Bölgenin potansiyellerinin ortaya çıkarılmasına yönelik araştırma, istatistiki veri, planlama, analiz ve raporlama çalışmaları’, ‘Tarım, denizcilik, mermercilik, alternatif turizm, yenilenebilir enerji, tıbbi ve aromatik bitkiler, lojistik sektörlerine yönelik araştırma çalışmaları’, ‘Sektörel kümelenmeyi teşvik etmeye yönelik araştırma, geliştirme ve planlama faaliyetleri’, ‘Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik iş geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluşların kurulması amacıyla yapılacak fizibilite benzeri ön çalışmalar gibi bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına ve geliştirilmesine yönelik faaliyetler’ ve ‘Büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlamasına yönelik faaliyetler’.”

TEKNİK DESTEK NASIL VERİLECEK

530 bin TL bütçe ayrılan ve 15 bin TL’ye kadar mali destek sağlanacak Teknik Destek programı kapsamında; yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, organize sanayi bölgelerinin, küçük sanayi sitelerinin, teknoparkların, teknoloji geliştirme bölgelerinin, endüstri bölgelerinin, iş geliştirme merkezlerinin, birliklerin ve kooperatiflerin ve sayılan bu kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmelerin yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmaları için, mevcut imkanları çerçevesinde kendi personeli eliyle ya da zorunlu hallerde hizmet alımı yoluyla; eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici hizmetlere teknik destek sağlanacak.

Yararlanıcı kuruluşa herhangi bir doğrudan mali destek verilmeyecek olan TD kapsamında Kalkınma Ajansı, bu destekleri mevcut bütçe ve personel imkânları çerçevesinde temelde kendi personeli eliyle sağlayacak, zorunlu hallerde de teknik destek, hizmet alımı yoluyla sağlanabilecek. 15 bin TL’ye kadar sağlanacak TD’den yararlanıcı kurum söz konusu desteğin sağlanması süresince ve doğrudan destek nedeniyle gelir elde edemeyecek.