Site icon Gazete32

Aktif Eğitimcilerden nöbet tepkisi

Aktif Eğitimciler Sendikası Isparta İl Temsilcisi Kemal Aydın öğretmenlerin nöbet görevleri angarya ve zorla çalıştırma olduğunu söyleyerek kanuni düzenleme yapılarak tüm öğretmenlere nöbet görevi verilmesi gerektiğini ve karşılığında da 6 saat ek ders ücreti ödenmesini istediklerini söyledi.

Öğretmenlerin nöbet görevleri ile ilgili basın açıklaması yapan Aktif Eğitimciler Sendikası İl Temsilcisi Kemal Aydın ”Hukuk sistemimizde öğretmenlerin nöbet görevlerini düzenleyen ortak yasal bir düzenleme mevcut değildir. Sonradan ihtiyaç duyuldukça getirilen geçici ve yüzeysel düzenlemeler ve yönetmeliklerle mesele geçiştirilmektedir. Gelinen noktada mevcut düzenlemeler hukukun genel ilkelerine ve üst normlara aykırı olması yanında ihtiyaca cevap vermemekte ve haksızlıklara sebep olmaktadır” dedi.

Nöbet görevlerinin hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığını söyleyen Aydın “Öğretmenler için nöbet görevini düzenleyen ayrıntılı olmamaları ve idareye nöbete dair hususları düzenleme konusunda kanunla yetki verilmemesi yönlerinden hukuka ve hakkaniyete açıkça aykırıdır” diyerek taleplerini sıraladı.

Kemal Aydın açıklamasında şunlara yer verdi. “Öncelikle nöbet hizmetinin ortak-yasal bir zemine dayandırılması ve uygulamadaki farklılıklara son verilmesi gerekmektedir.

Bu sayede öğretmenlerimiz anaokulundan liseye kadar her türden eğitim kademesinde sadece bir uygulamayı esas alarak nöbet hizmeti verecek ve yöneticilerin kişisel inisiyatif kullanmalarından kaynaklı farklı uygulamalar sona erecektir.

Diğer meslek gruplarında nöbet hizmeti “Fazla Çalışma” olarak kabul görmekte ve bunun için ek bir ücret ödemesi yapılmaktadır.

Öğretmenlere nöbet hizmetleri için herhangi bir ek ücret ödemesinin yapılmaması Anayasa’nın 10. maddesinde düzenlenen eşitlik ilkesine aykırıdır.

Nöbet hizmeti angarya olmaktan çıkarılıp “ek ders” olarak kabul edilmeli ve ücreti ödenmelidir.

Öğretmenlerin ders saatlerinin dışına taşan nöbet hizmetleri öğretmenler için ayrı bir yük ve beraberinde külfet getirmektedir. İlgi (a) kanunun 43. maddesinde belirtilen tanımda öğretmenin asli görevleri içerisinde yer almayan nöbet hizmeti beraberinde ek bir ödemeyi de getirmelidir.

Bu nedenle öğretmenlere nöbet tutmaları karşılığında günlük 6 saat ek ders ücreti ödenmelidir.

Öğretmenlerin nöbet hizmetlerini uluslararası sözleşmeler, anayasa ve devlet memurları yasası açısından değerlendirilmesi.

14 sayılı ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) Sözleşmesi; çalışanların haftalık ve günlük çalışma sürelerinin tahdidi olarak belirtilmesi yoluyla, haftalık normal mesai süresini aşan çalışmalar “fazla mesai” kavramı adı altında uluslararası hukuka ve iç hukukumuza yerleşmiş ve bu fazla mesailerin ancak belli bir ücret mukabilinde yapılacağı kabul edilmiştir. Ülkemizde bu sözleşmeye taraf konumundadır. Kısaca öğretmenlerin nöbet hizmeti ve her türlü normal mesai saatleri haricindeki çalışmaları fazla çalışma olup zorla hiçbir öğretmene dayatılamaz. Ayrıca yapmak isteyenlerin ek ücret karşılığında yapmasına olanak tanınmalıdır.

Aktif Eğitimciler Sendikası İl Temsilcisi Kemal Aydın mağduriyetin kaldırılması için çalışma yapılması gerektiğini belirterek “Uluslararası Sözleşmeler, Anayasa ve Kanunlar dikkate alındığında öğretmenlerin nöbet hizmetlerinin yönetmeliklerin sadece bir maddesinde geçiştirilerek düzenlenmeye çalışılması bir hukuksuzluğu ve beraberinde farklı uygulamaları ve adaletsizlikleri de getirmektedir. Nöbetçi öğretmen uygulamasıyla birlikte öğretmenlere fazladan iş yükü yüklenip, fazla mesai yaptırılması ve buna karşılık herhangi bir ek ücret ödemesinin yapılmaması mağduriyetlere sebep olmaktadır.

Sonuç olarak: Öğretmenlerin nöbet görevi, kanunî dayanağı oluşturulduktan sonra tüm okul türlerini kapsayacak biçimde ortak olarak düzenlenmelidir,

Öğretmenler nöbet görevlerinde meslekî ve eğitsel rehberlik yapmalı, okul güvenliği gibi angarya işlerden sorumlu olmamalıdırlar. Okulların genel güvenliği istihdam edilecek güvenlik personeli ile sağlanmalıdır.

Öğretmenlere nöbet tutmaları karşılığında günlük 6 saat ek ders ücreti ödenmelidir.” dedi.