ALTIN 249,4331
DOLAR 6,0879
EURO 6,8043
BIST 85.219
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Isparta 28°C
Az Bulutlu

‘PKK’nın misyonu Türkiye’yi Suriyeleştirme’

28.12.2015
A+
A-

AK Parti Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara, Türkiye’nin Ortadoğu’da kurulan denklemlerin dışında tutulmak istendiğini söyledi ve ekledi:

HDP ne­den hen­dek si­ya­se­ti ya­pı­yor, PKK hen­dek te­rö­rü ile ne­yi amaç­lı­yor?

Ön­ce­lik­le iki ko­nu­nun al­tı­nı çiz­mek is­ti­yo­rum. PKK ve tü­re­vi ör­güt­ler söz bir­li­ği et­miş­çe­si­ne, 7 Ha­zi­ran se­çim­le­rin­den son­ra de­mok­ra­tik si­ya­set yap­ma ola­na­ğı­nın ra­fa kal­dı­rıl­dı­ğı gi­bi doğ­ru ol­ma­yan bir cüm­ley­le sö­ze baş­la­mak­ta. PKK ve tü­re­vi ör­güt­le­rin kul­lan­dı­ğı di­ğer bir doğ­ru ol­ma­yan ve an­ti­de­mok­ra­tik ya­kış­tır­ma ise 1 Ka­sı­m’­da or­ta­ya çı­kan se­çim so­nu­cu­nu “dar­be di­na­mi­ği­” di­ye sun­ma­la­rı. Bu de­ğer­len­dir­me­ler, mil­le­tin ira­de­si­ne say­gı­sız­lık­tır.

“PKK’­nın ak­lı; mez­hep­çi ve ge­ri­ci bir sol an­la­yış­tır. Bu uğurda gariban çocukları he­ba ediyorlar”

7 Ha­zi­ran son­ra­sın­da ne­ler ya­şan­dı­ğı­nı ve 1 Ka­sım se­çim­le­ri­nin yük­sek bir ka­tı­lım­la ger­çek­leş­ti­ği­ni iyi bi­li­yo­ruz. Ba­kın; PKK te­rör ör­gü­tü­nün, 11 Tem­mu­z’­da ‘ça­tış­ma­sız­lı­ğı’ bi­tir­di­ği­ni, 13 Tem­mu­z’­da ‘dev­rim­ci halk sa­va­şı’ baş­lat­tı­ğı­nı, 20 Tem­muz ise ‘si­lah­lan­ma ve top­ye­kûn sa­va­ş’ çağ­rı­sı yap­tı­ğı­nı her­kes Se­çim­den son­ra kim si­vil si­ya­se­tin önü­nü ka­pa­dı, kim sa­vaş çağ­rı­sı yap­tı, kim kü­re­sel is­tih­ba­rat ör­güt­le­ri­nin em­ri­ne gi­re­rek ül­ke­yi kan gö­lü­ne çe­vir­me­ye ça­lış­tı? 
 
Bu sü­reç­te PKK ile ya­ban­cı is­tih­ba­rat ör­güt­le­ri ara­sın­da yo­ğun bir iliş­ki ge­liş­ti. Te­rör ör­gü­tü­nün özel­lik­le Su­ri­ye ko­nu­sun­da kü­re­sel güç­le­rin oluş­tur­du­ğu pro­je­ler­de rol al­dı­ğı açık. PKK te­rör ör­gü­tü ve tü­rev­le­ri­nin po­li­tik di­li in­ce­len­di­ğin­de, Kürt va­tan­daş­la­rı­mı­zın so­run­la­rıy­la de­ğil, böl­ge­sel po­li­tik oyun­lar­da ken­di­le­ri­ne yük­le­nen mis­yon­la gün­de­me gel­dik­le­ri gö­rü­lür. Kürt­le­r’in so­run­la­rı ve tem­si­li üze­rin­den dev­le­tin ve mil­le­tin aç­tı­ğı meş­ru­iyet kre­di­si­ni dış güç­le­re pa­zar­lı­yor­lar. Yük­len­dik­le­ri mis­yon ise Tür­ki­ye­’yi Su­ri­ye­leş­tir­me, ka­os böl­ge­siy­le kom­şu ha­li­ne ge­tir­me ve Or­ta­do­ğu­’da ku­ru­lan denk­lem­le­rin dı­şın­da tut­ma­dır. PKK ve PKK ile iliş­ki­ye gi­ren ül­ke­le­rin he­def­le­ri ise Or­ta­do­ğu­’da din, mez­hep ve ırk te­mel­li bir ay­rış­ma­dır. Bun­la­rı ya­pan ve kü­re­sel odak­la­rla iş­bir­li­ği ku­ran PKK’­nın ak­lı; mez­hep­çi ve ge­ri­ci bir sol an­la­yış­tır. Mez­hep­çi ve ge­ri­ci sol ak­lın te­rör at­mos­fe­rin­de he­ba et­mek­te sa­kın­ca gör­me­di­ği ise ga­ri­ban­la­rın ço­cuk­la­rı­dır. Ço­cuk­lar­dan ka­til üre­ten bir ör­güt ve an­la­yış var kar­şı­mız­da. Bun­la­rın akıl ho­ca­la­rı ise Su­ri­ye ve Ira­k’­ta iş­le­nen suç ve zu­lüm­le­rin fai­li olan kü­re­sel ve böl­ge­sel şey­tan­lar­dır, le­vi­at­han­lar­dır!

Pe­ki, şu­ an böl­ge hal­kı hen­dek te­rö­rü­ne na­sıl ba­kı­yor?

Bunu anlamanın en ya­lın yo­lu, do­ğal tep­ki­le­ri ha­tır­la­mak­tır. Ba­kın, 23 Ara­lık gü­nü Di­yar­ba­kı­r’­da bir ce­na­ze kal­dı­rı­lı­yor. Ce­na­ze­yi si­ya­si şo­va dö­nüş­tür­mek is­te­yen ki­mi mil­let­ve­kil­le­ri slo­gan at­ma­ya baş­lı­yor. Ce­na­ze sa­hip­le­ri bu ki­şi­le­re tep­ki gös­te­ri­yor ve ora­dan ay­rıl­ma­la­rı­nı is­ti­yor­lar. Da­ha öte­ye ge­çip “Hen­dek­le­ri­niz ye­rin di­bi­ne bat­sın, siz mil­let­ve­kil­le­ri ne­den ço­cuk­la­rı­nı­zı da­ğa ve hen­dek­le­rin ar­ka­sı­na gön­der­mi­yor­su­nuz, ga­ri­ban­la­rın ço­cuk­la­rı­nı ölü­me gön­de­ri­yor­su­nu­z” di­ye tep­ki­le­ri­ni sür­dü­rü­yor­lar. İş­te böl­ge in­sa­nı­nın hen­dek si­ya­se­ti­ne ba­kı­şı­.

Böl­ge hal­kı bi­le te­rör ör­gü­tü­ne yö­ne­lik ya­pı­lan ope­ras­yon­la­rın sür­me­si­ni is­ter­ken, ba­zı ya­pı­la­rın ope­ras­yon­la­ra kar­şı çık­ma­sı­nın ar­kasında ne var?

Yü­rü­tü­len ope­ras­yon­lar, va­tan­daş­la­rın can gü­ven­li­ği­ni ko­ru­mak, te­rör şe­be­ke­si­nin ka­os oluş­tur­ma ve ül­ke­yi Su­ri­ye­leş­tir­me­ye yö­ne­lik fit­ne ve ci­na­yet­le­ri­ne son ver­mek için ya­pı­lı­yor. Me­se­le, Kürt­le­r’e si­lah zo­ruy­la ve dış güç­ler adı­na kan ve göz­ya­şı do­lu bir ge­le­cek da­ya­tan kan­lı ör­gü­tün şir­ret­li­ği­dir. Bu ül­ke­ye va­tan­daş­lık ba­ğıy­la bağ­lı olan ve yön­tem ola­rak si­vil si­ya­se­ti be­nim­se­yen tüm ke­sim­le­rin, el­bir­li­ğiy­le bu şir­ret çe­te­si­ni tas­fi­ye ede­cek­le­ri­ne ina­nı­yo­rum. Di­ğer bir ko­nu ise PKK ve tü­rev­le­ri­ninKürt­le­r’in tü­mü­nün adı­na ko­nu­şu­yor­muş gi­bi yap­ma­la­rı­dır. PKK, Kürt­le­r’in sa­hi­bi ve söz­cü­sü de­ğil. Sü­reç ana­liz edil­di­ğin­de Kürt­le­r’in bü­yük bir ke­si­mi­nin bun­la­ra pi­rim ver­me­di­ği gö­rü­lür. Böl­ge so­run­la­rı­nın çö­zül­me­si­ ve gün­lük ha­ya­ta geri dön­mek is­ti­yor.

KAOS PLANLARI 1 KASIM SEÇİMLERİYLE BOZULDU

Boynukara, “Te­rör ör­gü­tü­nün al­mış ol­du­ğu akıl ile Tür­ki­ye­’yi mah­kum et­mek is­te­di­ği ka­os bek­len­ti­si­ni mil­let 1 Ka­sım se­çim­le­riy­le boz­du” şeklinde konuştu.

Kaynak : ASLAN DEĞİRMENCİ- BUGÜN

ETİKETLER: ,
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.